De structuur van Cuidate

De Raad van Commissarissen van Cuídate bestaat nu uit twee externe leden, te weten Martijn Tubbergen (voorzitter) en Harry Groeneveld (lid). De procedure voor het derde lid wordt in 2023 voltooid.

De raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het bestuur van Cuídate. Daarnaast heeft de RvC een werkgevers-, adviserende- en klankbordrol. Tevens bewaakt zij de belangen van Cuídate. De taken, verantwoordelijkheden en werkwijze van het bestuur en de RvC en de benoeming van hun leden is vastgesteld in de statuten van Cuídate en het reglement RvC.

De Raad van Commissarissen maakt een rooster van aftreden dat zodanig is ingericht dat de continuïteit van Cuídate wordt gewaarborgd.

  • Martijn Tubbergen (voorzitter): benoemd in januari 2023, aftredend in 2027 (hernoembaar)
  • Harry Groeneveld (lid): benoemd in maart 2020, aftredend in 2023 (hernoembaar)

Huishoudelijk reglement

Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke de RvC bij de uitoefening van zijn taak en functie zal naleven, dit als aanvulling op het bepaalde in de statuten van de vennootschap. Voorts bevat het een aantal bepalingen voor de onderlinge relatie van de RvC en het bestuur.

Huishoudelijk reglement

Governancecodes       

Het bestuur en de RvC binnen Cuídate onderschrijven de algemene beginselen van de Governance Code Zorg 2017.

Organogram

ISO-certificering